Prosopography: Mannheim, no. 698

Prosopography ID: 10976
Prosopography: Mannheim, no. 698
Person: Menophila daughter of Nestor from ?