Prosopography: Mannheim, no. 1073

Prosopography ID: 10965
Prosopography: Mannheim, no. 1073
Person: Zeuxo daughter of Ariston from Kyrene (Kyrenaika)