Prosopography: ProsPtol 17211

Prosopography ID: 10964
Prosopography: ProsPtol 17211
Person: Zeuxo daughter of Ariston from Kyrene (Kyrenaika)