Prosopography: Moretti (1957), no. 886

Prosopography ID: 1080
Prosopography: Moretti (1957), no. 886
Person: Heron from Alexandria (Egypt)