Prosopography: Moretti (1957), no. 874

Prosopography ID: 1079
Prosopography: Moretti (1957), no. 874
Person: Eudaimon from Alexandria (Egypt)