Prosopography:

Prosopography ID: 10632
Prosopography:
Person: Dionysios son of Nikaretos from Plataia (Boiotia)