Prosopography:

Prosopography ID: 10631
Prosopography:
Person: Apollodoros son of Apolodoros from Kyzikos (Mysia)