Prosopography: Moretti (1957), no. 847

Prosopography ID: 1062
Prosopography: Moretti (1957), no. 847
Person: Loukas from Alexandria (Egypt)