Prosopography:

Prosopography ID: 10585
Prosopography:
Person: son of Menodotos from Eumeneia (Phrygia)