Prosopography: Moretti (1957), no. 836

Prosopography ID: 1058
Prosopography: Moretti (1957), no. 836
Person: Isarion from Alexandria (Egypt)