Prosopography:

Prosopography ID: 10577
Prosopography:
Person: Polykrates son of Agemachos from Argos (Argeia)