Prosopography:

Prosopography ID: 10574
Prosopography:
Person: Parthenios son of Parthenios from Smyrna (Ionia)