Prosopography:

Prosopography ID: 10556
Prosopography:
Person: son of [---]phantos/phantes? from Ephesos (Ionia)