Prosopography: Moretti (1957), no. 761

Prosopography ID: 1015
Prosopography: Moretti (1957), no. 761
Person: Sarapion from Alexandria (Egypt)