Place: Seleukeia on the Tigris (Mesopotamia)

Place ID: 457
Place Name: Seleukeia on the Tigris
Region Name: Mesopotamia
List of "Native Sons":
Simmias
Links:
Pleiades
Trismegistos