Place: Philippopolis (Thrace)

Place ID: 401
Place Name: Philippopolis
Region Name: Thrace
List of "Native Sons":
Publius Aelius Dioskourides
List of Festivals:
___
Alexandreia Pythia
Kentreiseia
Pythia
Links:
Pleiades
Trismegistos