Place: Laodikeia on the Lykos (Phrygia)

Place ID: 233
Place Name: Laodikeia on the Lykos
Region Name: Phrygia
List of "Native Sons":
[M]ne[si]nos Antigenides
Euboulidas
Publius Aelius
Heras
List of Festivals:
Asklepeia Pythia
Deia Sebasta
Koina Asias
Links:
Pleiades
Trismegistos