Place: Phokaia (Aiolis)

Place ID: 165
Place Name: Phokaia
Region Name: Aiolis
List of "Native Sons":
Exekestides
Titus Flavius Attinas
Links:
Pleiades
Trismegistos