Person: Zeuxo daughter of Polykrates from Argos (Argeia)

Person ID: 9562
Name: Zeuxo
Father's Name: Polykrates
Place of Origin: Argos (Argeia)
List of Festivals:
Panathenaia in Athens (Attica)
Panathenaia in Athens
List of Events:
Panathenaia in Athens on ( -182 to -181 )
Panathenaia in Athens (Attica) on ( -202 to -202 )
List of Disciplines:
chariot: harma (polikon)
List of References:
IG II(2), 2313, col. 2, l. 8-9
IG II(2), 2313, col. 2, l. 8-9; IG II(2), 2314, col. 1, ll. 49-50
IG II(2), 2314, col. 1, l. 49-50
List of Prosopographies:
Mannheim ID 1074
ProsPtol 17212
Comment: Zeuxo daughter of Polykrates of Argos won the harma polikon in the Panatenaia of 202. Her sisters:-Eukrateia (no 122).-Hermione (no 146) were also victorious at the same Panathenaia her father -Polykrates (no 234) and mother, also named Zeuxo daughter of Ariston were victorious at the Panathenaia as well. 2314 she was also victorious at the panathenaia in 182