Person: Noumenios son of [Ch]rysippos from Thebes (Boiotia)

Person ID: 9432
Name: Noumenios
Father's Name: [Ch]rysippos
Place of Origin: Thebes (Boiotia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
combat sports: pankration
List of References:
I.Oropos 529
List of Prosopographies: