Person: Apollonios son of Dionysios from ? (?)

Person ID: 9381
Name: Apollonios
Father's Name: Dionysios
Place of Origin: ? (?)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
riding: keles (polikos)
List of References:
I.Oropos 525
List of Prosopographies:
Mannheim ID 111