Person: Simmias from Seleukeia on the Tigris (Mesopotamia)

Person ID: 938
Name: Simmias
Place of Origin: Seleukeia on the Tigris (Mesopotamia)
Date Range: -100 to -100
List of Festivals:
Olympia in Olympia (Elis)
List of Events:
Olympia in Olympia (Elis) on ( -100 to -100 )
List of Disciplines:
running: stadion
List of References:
Euseb. Chron. l. 331 (ed. Christesen) = African. Chron. F65 l. 283 (ed. Wallraff)
List of Prosopographies:
Moretti (1957), no. 654
Comment: Trismegistos refers to Seleukeia on the Tigris as 'Seleukeia pros tei Tigrei'. However, both Eusebius and Africanus refer to Simmias as Σελευκεὺς ἀπὸ Τίγριος. [DvdL]