Person: ([pentathlete]) from Argos ( Argeia )

Person ID: 9343
Alternative Name: [pentathlete]
Place of Origin: Argos ( Argeia )
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -85 to -80 )
List of Disciplines:
pentathlon: pentathlon
List of References:
I.Oropos 522
List of Prosopographies: