Person: Sakadas from Argos (Argeia)

Person ID: 904
Name: Sakadas
Place of Origin: Argos (Argeia)
Date Range: -590 to -586
List of Festivals:
Pythia in Delphi (Phokis)
List of Events:
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -590 to -586 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -590 to -586 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -590 to -586 )
List of Disciplines:
music: aulesis
List of References:
Paus. 10.7.4
Paus. 2.22.8-9
Paus. 4.27.7
Paus. 6.14.9-10
Paus. 9.30.2
Poll. Onom. 4.78
Ps. Plut. Mus. 8.1134a
Ps. Plut. Mus. 8.1134c
Ps. Plut. Mus. 8.1135c
List of Prosopographies:
Strasser (2001), no. 8