Person: [athlete] from Elateia (Phokis)

Person ID: 7598
Name: [athlete]
Place of Origin: Elateia (Phokis)
List of Festivals:
Hadrianeia in Ephesos (Ionia)
Nemea in Argos (Argeia)
List of Events:
___ on ( 135 to 200 )
Hadrianeia in Ephesos (Ionia) on ( 135 to 200 )
Hadrianeia in Ephesos (Ionia) on ( 135 to 200 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 135 to 200 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 117 to 138 )
List of References:
CIG 1731 = LBW 819
Paris, BCH 10 (1886), pp. 383-384, no. 20 = IG IX, 1, 138 = IG IX, 1(2), 2583
List of Prosopographies:
Kostouros (2008), no. 232
Strasser (2021), no. 191