Person: Kallitychides son of Phokion from Thebes (Boiotia)

Person ID: 7017
Name: Kallitychides
Father's Name: Phokion
Place of Origin: Thebes (Boiotia)
List of Festivals:
Mouseia in Thespiai (Boiotia)
List of Events:
Mouseia in Thespiai (Boiotia) on ( 161 to 180 )
Mouseia in Thespiai (Boiotia) on ( 161 to 180 )
List of Disciplines:
literature/oratory: enkomion (eis tous autokratoras)
literature/oratory: poiesis (prosodion)
List of References:
IThesp 179
Jamot, BCH 19 (1895), pp. 342-345, n. 17
Manieri (2009), Thes. 44, pp. 416-419
Mette (1977), IIC, 5e