Person: Ariston son of Spinther from Thespiai (Boiotia)

Person ID: 6987
Name: Ariston
Father's Name: Spinther
Place of Origin: Thespiai (Boiotia)
List of Festivals:
Erotideia kai Kaisareia Sebasteia Mouseia in Thespiai (Boiotia)
List of Events:
Erotideia kai Kaisareia Sebasteia Mouseia in Thespiai (Boiotia) on ( ? to 100 )
List of Disciplines:
other: keryxis
List of References:
IThesp 175
Manieri (2009), Thes. 53, pp. 427-430
Moretti (1981), p. 71
Roesch, Teiresias, App. Epigr. (1979), pp. 2-3, n. 1 (= SEG XXIX, 452)
Comment: Ar[ist]on, son of [S]p[i]nther (Manieri).