Person: Marcus Aurelius Athenaios from Tyana (Cappadocia)

Person ID: 620
Name: Marcus Aurelius Athenaios
Place of Origin: Tyana (Cappadocia)
Date Range: 190 to 220
Honorary Citizen of:
Ephesos (Ionia)
List of Festivals:
Artemisia
Augousteia
Balbillea in Ephesos? (Ionia)
Chrysanthina in Sardis (Lydia)
Diphileia Traianeia
Ephesea in Ephesos (Ionia)
Hadrianeia
Halieia in Rhodos (Rhodos)
Isthmia in Isthmia (Corinthia)
Koina Asias
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Olympia (Elis)
Olympia Asklepeia
Pythia in Delphi (Phokis)
Pythia
List of Events:
Pythia in ___ on ( 190 to 220 )
Chrysanthina in Sardis (Lydia) on ( 190 to 220 )
Koina Asias in ___ on ( 190 to 220 )
Halieia in Rhodos (Rhodos) on ( 190 to 220 )
Olympia Asklepeia in ___ on ( 190 to 220 )
Augousteia in ___ on ( 190 to 220 )
Diphileia Traianeia in ___ on ( 190 to 220 )
Hadrianeia in ___ on ( 190 to 220 )
Balbillea in Ephesos? (Ionia) on ( 190 to 220 )
Ephesea in Ephesos (Ionia) on ( 190 to 220 )
Artemisia in ___ on ( 190 to 220 )
Isthmia in Isthmia (Corinthia) on ( 190 to 220 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( 190 to 220 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( 190 to 220 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 190 to 220 )
List of Disciplines:
literature/oratory: rhetorike (techne)
List of Agonistic Titles:
protos kai monos anthropon
protos anthropon
periodonikes
List of References:
I.Ephesos 4114
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 5.10
Strasser (2001), no. 283
Kostouros (2008), no. 29
Strasser (2021), no. 110
Stephanis (1988), no. 66
Comment: The last line of the inscription states that the man won also many other festivals where a talent was won as a prize ([καὶ] ταλαντιαίους πλείστους, l. 13)