Person: Hieron son of Aristoboulos from Thebes (Boiotia)

Person ID: 5809
Name: Hieron
Father's Name: Aristoboulos
Place of Origin: Thebes (Boiotia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
music: rhapsoidia
List of References:
I.Oropos 526
IG VII 419
Koumanoudes, Arch. Eph. (1884), pp. 126-127, n. 3
Manieri (2009), Oro. 19, pp. 248-250
Reisch (1885), p. 124, n. VIII