Person: Dionysichos son of Epikles from Thebes (Boiotia)

Person ID: 5797
Name: Dionysichos
Father's Name: Epikles
Place of Origin: Thebes (Boiotia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
Amphiaraia kai Rhomaia? in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
music: aulesis
List of References:
I.Oropos 524
I.Oropos 528
IG VII 418
IG VII 420
Koumanoudes, Arch, Eph. (1884), p. 127, n. 4
Koumanoudes, Arch. Eph. (1884), pp. 124-125, n. 2
Leonardos, Arch. Eph. (1925-26), pp. 34-36, n. 149
Manieri (2009), Oro. 18, pp. 246-248
Manieri (2009), Oro. 20, pp. 250-251
Reisch (1885), p. 121, n. V (1-15)
Reisch (1885), p. 123, n. VII (1-36)