Person: Kallistratos son of Exakestes from Thebes (Boiotia)

Person ID: 5319
Name: Kallistratos
Father's Name: Exakestes
Place of Origin: Thebes (Boiotia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Charitesia in Orchomenos (Boiotia)
Homoloia in Orchomenos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
Homoloia in Orchomenos (Boiotia) on ( -100 to ? )
Charitesia in Orchomenos (Boiotia) on ( -100 to ? )
List of Disciplines:
theatre: hypokrisis
theatre: hypokrisis (komoidos)
List of References:
Cauer 293
CIG (1584)
Clarke (1818), VII pp. 203
I.Oropos 526
IG VII 3197
IG VII 419
Koumanoudes, Arch. Eph. (1884), pp. 126-127, n. 3
Le Bas II, 622
Leake (1835), p. 632
Manieri (2009), Orc. 25, pp. 202-207
Manieri (2009), Oro. 19, pp. 248-250
Mette (1977), IIC, 3
Reisch (1885), p. 124, n. VIII
Reisch (1885), pp. 118-119, n. III