Person: [---]peithes son of Da[------] from Messene (Messenia)

Person ID: 3719
Name: [---]peithes
Father's Name: Da[------]
Place of Origin: Messene (Messenia)
List of References:
PAAH = Praktikaths en Athenais Archaiolochikes Hetaireias
SEG 54.464 = Themelis 2004, PAAH, 48