Person: [---]nos son of Dionysodoros from Elis (Elis)

Person ID: 3686
Name: [---]nos
Father's Name: Dionysodoros
Place of Origin: Elis (Elis)
List of References:
SEG 17.202 = Siewert & Taeuber (2013), no. 28