Person: Nikeas/Nikasias from Opous (Aetolia)

Person ID: 2161
Name: Nikeas/Nikasias
Place of Origin: Opous (Aetolia)
List of Festivals:
Olympia in Elis (Elis)
List of Events:
Olympia in Elis (Elis) on ( -500 to -500 )
List of Disciplines:
running: stadion
List of References:
D.H. 5.50
Euseb. Chron. L. 174 (ed. Christesen) = African. Chron. F65 l. 153 (ed. Wallraff)
List of Prosopographies:
Moretti (1957), no. 159
Comment: Nikeas: Dionysios of Halikarnassos, Iulius Africanus Nikasias: Eusebius