Person: Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)

Person ID: 201
Name: Leon
Father's Name: Myonidos
Place of Origin: Rhodes (Rhodes)
Date Range: -50 to -1
List of Festivals:
___ in ? (?)
Dieia in Kaisareia Tralleis (Caria)
Heraia in Argos (Argeia)
Herakleia in Thebes (Boiotia)
Hyakintrophia in Knidos (Caria)
Isthmia in Isthmia (Corinthia)
Nemea in Argos (Argeia)
Olympia in Olympia (Elis)
Pythia in Delphi (Phokis)
Rhomaia Letoia in Xanthos (Lycia)
Theophaneia in Chios (Chios)
List of Events:
___ in ? (?) on ( -50 to -1 )
___ in ? (?) on ( -50 to -1 )
Rhomaia Letoia in Xanthos (Lycia) on ( -50 to -1 )
Rhomaia Letoia in Xanthos (Lycia) on ( -50 to -1 )
Dieia in Kaisareia Tralleis (Caria) on ( -50 to -1 )
Theophaneia in Chios (Chios) on ( -50 to -1 )
Theophaneia in Chios (Chios) on ( -50 to -1 )
Herakleia in Thebes (Boiotia) on ( -50 to -1 )
Hyakintrophia in Knidos (Caria) on ( -50 to -1 )
Heraia in Argos (Argeia) on ( -50 to -1 )
___ on ( -50 to -1 )
___ on ( -50 to -1 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( -50 to -1 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( -50 to -1 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( -50 to -1 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( -50 to -1 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( -50 to -1 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( -50 to -1 )
Nemea in Argos (Argeia) on ( -50 to -1 )
Olympia in Olympia (Elis) on ( -50 to -1 )
Isthmia in Isthmia (Corinthia) on ( -50 to -1 )
Isthmia in Isthmia (Corinthia) on ( -50 to -1 )
Isthmia in Isthmia (Corinthia) on ( -50 to -1 )
List of Disciplines:
combat sports: ___
combat sports: pale
combat sports: pale?
combat sports: pankration
List of References:
SEG 39.735
Siewert & Taeuber (2013), no. 30 = SEG 22.350 = SEG 25.467 = SEG 37.360 = SEG 39.401 = SEG 42.387
List of Prosopographies:
LGPN V1-34936
Farrington (2012), no. 1.104
Strasser (2001), no. 143
Kostouros (2008), no. 101
Moretti (1987), p. 85-87
Strasser (2021), no. 1
Comment: Cf. also Moretti (1987), 85-7; place of origin and dating is taken from Farrington (2012), no. 1.104. In SEG 22.350 it is said Leon won (many times?) without falling (he was a wrestler). - PK