Person: Marcus Valerius Epaphrodeitos son of Marcus Valerius Narkissos from Aphrodisias (Caria)

Person ID: 1294
Name: Marcus Valerius Epaphrodeitos
Father's Name: Marcus Valerius Narkissos
Place of Origin: Aphrodisias (Caria)
Date Range: 100 to 300
List of Agonistic Titles:
pleistonikes
hieronikes
List of References:
IAph2007, 12.623