Person: Antonius Flavius Antiochos son of Antonius Flavius Metrodoros from Aphrodisias (Caria)

Person ID: 1291
Name: Antonius Flavius Antiochos
Father's Name: Antonius Flavius Metrodoros
Place of Origin: Aphrodisias (Caria)
Date Range: 226 to 226
List of Festivals:
Aphrodeisieia Philemonea in Aphrodisias (Caria)
List of Events:
Aphrodeisieia Philemonea in Aphrodisias (Caria) on ( 226 to 226 )
List of Disciplines:
combat sports: pugme
List of References:
IAph2007, 12.35