Person: Marcus Aurelius Glykonianos from Ephesos (Ionia)

Person ID: 1230
Name: Marcus Aurelius Glykonianos
Place of Origin: Ephesos (Ionia)
Date Range: 160 to 200
List of Festivals:
Aktia in Nikopolis (Epeiros)
Pythia in Delphi (Phokis)
List of Events:
Aktia in Nikopolis (Epeiros) on ( 161 to 200 )
Pythia in Delphi (Phokis) on ( 160 to 200 )
List of Disciplines:
music: aulesis (kyklikos)
music: aulesis (pythaulesis)
List of Agonistic Titles:
aktionikes
pleistonikes
pythionikes
paradoxos
List of References:
CIG 4081 = IGRR III 231 = I.Pessinous 19
List of Prosopographies:
Strasser (2001), no. 287
Sarikakis (1965), no. 10
Fauconnier (2018)