Person: [musician]

Person ID: 11583
Name: [musician]
Place of Origin:
List of Festivals:
Apolloneia in Hierapolis (Phrygia)
Balbilleia in Ephesos (Ionia)
Chrysanthina in Sardis (Lydia)
Didymeia Kommodeia in Miletos (Ionia)
Eleusinia in Tarentum (Italy)
Ephesea in Ephesos (Ionia)
Eusebeia in Puteoli (Italy)
Hadriana Olympia in Smyrna (Ionia)
Hadrianeia in Ephesos (Ionia)
Halieia in Rhodes (Rhodes)
Olympia Kommodeia in Sparta (Lakonia)
Pythia in Tralles (Lydia)
Sebasta in Neapolis (Italy)
Sebasta in Argos (Argeia)
Severeia Koina Asias in Sardis (Lydia)
Traianeia in Pergamon (Mysia)
List of Events:
Pythia in Tralles (Lydia) on ( 185 to 190 )
Pythia in Tralles (Lydia) on ( 185 to 190 )
Pythia in Tralles (Lydia) on ( 185 to 190 )
Pythia in Tralles (Lydia) on ( 185 to 190 )
Pythia in Tralles (Lydia) on ( 185 to 190 )
Traianeia in Pergamon (Mysia) on ( 185 to 190 )
Traianeia in Pergamon (Mysia) on ( 185 to 190 )
Traianeia in Pergamon (Mysia) on ( 185 to 190 )
Traianeia in Pergamon (Mysia) on ( 185 to 190 )
Severeia Koina Asias in Sardis (Lydia) on ( 185 to 190 )
Severeia Koina Asias in Sardis (Lydia) on ( 185 to 190 )
Sebasta in Argos (Argeia) on ( 185 to 190 )
Sebasta in Argos (Argeia) on ( 185 to 190 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 185 to 190 )
Sebasta in Neapolis (Italy) on ( 185 to 190 )
Olympia Kommodeia in Sparta (Lakonia) on ( 185 to 190 )
Halieia in Rhodes (Rhodes) on ( 185 to 190 )
Hadrianeia in Ephesos (Ionia) on ( 185 to 190 )
Hadrianeia in Ephesos (Ionia) on ( 185 to 190 )
Hadrianeia in Ephesos (Ionia) on ( 185 to 190 )
Hadrianeia in Ephesos (Ionia) on ( 185 to 190 )
Hadriana Olympia in Smyrna (Ionia) on ( 185 to 190 )
Eusebeia in Puteoli (Italy) on ( 185 to 190 )
Ephesea in Ephesos (Ionia) on ( 185 to 190 )
Ephesea in Ephesos (Ionia) on ( 185 to 190 )
Ephesea in Ephesos (Ionia) on ( 185 to 190 )
Eleusinia in Tarentum (Italy) on ( 185 to 190 )
Didymeia Kommodeia in Miletos (Ionia) on ( 185 to 190 )
Didymeia Kommodeia in Miletos (Ionia) on ( 185 to 190 )
Chrysanthina in Sardis (Lydia) on ( 185 to 190 )
Chrysanthina in Sardis (Lydia) on ( 185 to 190 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 185 to 190 )
Balbilleia in Ephesos (Ionia) on ( 185 to 190 )
Apolloneia in Hierapolis (Phrygia) on ( 185 to 190 )
List of Disciplines:
music: aulesis
music: aulesis (pythaulesis)
choral: choros (choraules)
List of Agonistic Titles:
pleistonikes
paradoxos
List of References:
Bl├╝mel & Malay, EA 21 (1993), p. 131-133 = AE 1993, 1527 = SEG 43.731 = I.Nysa 281
List of Prosopographies:
Strasser (2001), p. 147-153
Strasser (2021), no. 117