Person: Apollonios son of Hermadortas IV from Xanthos (Lycia)

Person ID: 1035
Name: Apollonios
Father's Name: Hermadortas IV
Place of Origin: Xanthos (Lycia)
Date Range: 152 to 153
List of Festivals:
Letoia Traianeia Hadrianeia Antoneia
List of Events:
Letoia Traianeia Hadrianeia Antoneia in ___ on ( ? to ? )
List of References:
Ann.Epigr. 2014.1340