Festival: Aktia in Nikopolis? (Epeiros)

Festival ID: 566
Festival Name: Aktia
Festival Place: Nikopolis? (Epeiros)
List of Participants:
([athlete/artist])
Tiberius Claudius Patrobius from Antiochia (on the Orontes) (Syria)