Festival: Hadrianeion Herakleion in Heraklea Pontica (Bithynia)

Festival ID: 556
Festival Name: Hadrianeion Herakleion
Festival Status:
isaktia
Festival Place: Heraklea Pontica (Bithynia)
List of Participants:
Marcus Aurelius [...]os son of Timokles from Aphrodisias (Caria)
Comment: Roueche, Performers no. 70 l. 19: 'isaktia'