Festival: Aphrodeisieia Adonea in Aphrodisias (Caria)

Festival ID: 550
Festival Name: Aphrodeisieia Adonea
Festival Place: Aphrodisias (Caria)
List of Participants:
([wrestler]) from Aphrodisias?