Festival: Rhomaia Sebasta in Pergamon (Mysia)

Festival ID: 55
Festival Name: Rhomaia Sebasta
Festival Place: Pergamon (Mysia)
List of Participants:
([athlete])
([pentathlete, runner, pankratiast]) from Kos (Kos)
Comment: Iscr. Cos EV 218 adds 'ta tithemena hupo koinou Asias'