Festival: Severeia in Nikaia (Bithynia)

Festival ID: 481
Festival Name: Severeia
Festival Place: Nikaia (Bithynia)
List of Participants:
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
[...] Polykrates from Kibyra (Lycia)