Festival: Augousteia Pythia in Thyateira (Lydia)

Festival ID: 4807
Festival Name: Augousteia Pythia
Festival Place: Thyateira (Lydia)
List of Participants:
[---]atos son of Ta[---] from Thyateira (Lydia)