Festival: Asklepeia Sotereia Pythia in Ankyra? (Galatia)

Festival ID: 3416
Festival Name: Asklepeia Sotereia Pythia
Festival Place: Ankyra? (Galatia)
List of Participants:
Quintus Julius Dionysios from Katane (Sicily)