Festival: Seleukios in Alexandria (Egypt)

Festival ID: 3399
Festival Name: Seleukios
Festival Place: Alexandria (Egypt)
List of Participants:
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis (Lydia)