Festival: Asklepeia Sotereia Antonineia in Ankyra (Galatia)

Festival ID: 3301
Festival Name: Asklepeia Sotereia Antonineia
Festival Place: Ankyra (Galatia)
List of Participants:
Aurelius Tertullios son of Eutychus from Herakleia Pontica (Bithynia)