Festival: Artemisia Sebasta in Hierokaisareia (Lydia)

Festival ID: 300
Festival Name: Artemisia Sebasta
Festival Place: Hierokaisareia (Lydia)
List of Participants:
Agathopous son of Dionysios from Hierokaisareia (Lydia)